สินเชื่อ | ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสินเชื่อตามระยะเวลาตามวัตถุประสงค์

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ สินเชื่อ ตามระยะเวลาและสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกประเภทของสินเชื่อให้ตรงกับความต้อง การ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีสินเชื่ออยู่หลากหลายประเภทและสินเชื่อแต่ละประเภท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ได้ เช่น

ประเภทของสินเชื่อตามระยะเวลา

สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อการค้า เครื่องมือสินเชื่อประเภทนี้ เช่น ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) และตราสารพาณิชย์ (Commercial Papers) เป็นต้น

– สินเชื่อระยะกลาง คือ สินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่น การผ่อนส่งการซื้อสินค้าคงทน เป็นต้น

– สินเชื่อระยะยาว คือ สินเชื่อ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ใช้เงินจำนวนมาก หรือเป็นการบริโภคสินค้าคงทนที่มีมูลค่าสูงมากเช่น บ้านและที่ดิน เป็นต้น

ประเภทของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์

– สินเชื่อเพื่อการบริโภค หมายถึง สินเชื่อที่ให้กับบุคคล เพื่อประโยชน์ในการนำมาบริโภค สินเชื่อประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเช่น การเปิดบัญชีไว้กับร้านอาหาร เมื่อถึงสิ้นเดือนจึงชำระครั้งเดียว การผ่อนส่งจากการซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ รถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้สินเชื่อจากบัตรเครดิตก็เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคเช่นกัน

– สินเชื่อเพื่อการลงทุน อาจเป็นสินเชื่อเพื่อการจัดหาปัจจัยการผลิตหรือสินทรัพย์ถาวรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการผลิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ สินเชื่อประเภทนี้มักเป็นสินเชื่อระยะยาวอาจอยู่ในรูปของการออกหุ้นกู้ หรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

– สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์หรือสินเชื่อการค้า โดยทั่วไปเป็นสินเชื่อเพื่อการซื้อขายสินค้าประเภทวัตถุดิบ หรือการซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่อ เป็นการรับสินค้ามาก่อน แล้วค่อยชำระค่าสินค้าภายหลังโดยทั่วไปจะเป็นสินเชื่อระยะสั้น เช่น 30-60 วัน เป็นสินเชื่อที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่การทำธุรกิจ ทั้งนี้รวมไปถึงการออก Letter of Credit เพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงในการชำระค่าสินค้าจากการซื้อขาย ระหว่างประเทศด้วย

รูปแบบ สินเชื่อ ทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างและมีประโยชน์ในการเลือกใช้งานเพื่อตอบสนอง ความต้องการของเราได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการลงทุน เป็นต้น ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของสินเชื่อให้เข้าใจก่อนยื่นขอสิน เชื่อกับสถาบันการเงิน

Site Footer